موجهایت را ستایش میکنم که نامم را با افتخار ایرانی می نامد

مرا چه به زیباییهای مادی

وقتی تو و نامت معنوی ترینی

تو را ای همیشه جاویدان مینامم

زیرا که تو بزرگترین لوح یادبودی

زیرا که تو پاره ای از وطنم هستی  ای همیشه جاویدان

خلیج فارس

 

 

ح.اسلامی