سلام

سلام به تو ای خلیج فارس من

ای همیشه نیلگون....

نامت را سنگفرش وجود آریایی ام کرده ام

مبادا که نامت را در هیچ کجای این پهنه ی خاکی به نام دیگر شنوم

کر وکور باد .... گوش وچشمی که تو را با اصالت جاودانه ات نپذیرد

من در وجود تو غرورم را .... عزتم را .....دیده ام

ای همیشه خوشان من  همچنان خورشید در دلت طلوع و غروب میکند

ببخشای وبشور این وصله های ناجور را......

من که نام تورا  باعشق فریاد میزنم:

آنقدر بلند که به افلاک برسد

ای خلیج همیشه فارس من

ای همیشه سرفراز من

 نفروشم بلندای موجهایت  را به به هزاران چشم و ابرو

میدانم

میدانم

که حک شده نامت در تمام وجودمان

به پای جان هم نگذاریم

که نامت را از شناسنامه ما پاک کنند


در مدح خلیج فارس