این هم سند دیگری در اثبات خلیج همیشه فارس


خلیج فارس درنقشه رسمی عراق و قالی عراقی دوره صدام